درباره دانشکده مهندسی آب و خاک

دانشكده مهندسي آب و خاك در شهريور سال 1389 راه اندازي شده و اولين سرپرست آن آقاي دكتر يحيي مقصودلو منصوب گرديدند.اين دانشكده در حال حاضر داراي سه گروه مهندسي آب، علوم خاك و مكانيك ماشينهاي كشاورزي مي باشد همچنين داراي 18عضو هيئت علمي تمام وقت ( 3دانشيار و15استاديار) و تعدادي بورسيه شاغل به تحصيل در مقطع دكترا مي باشد. تا سال تحصيلي 90-89 حدود 520دانشجو در سه مقطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند.