امکانات گروه علوم خاک

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه علوم خاک                             

١– آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی
شیمی و حاصلخیزی خاک

٢– آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی فیزیک خاک

٣– آزمایشگاه تحقیقاتی کانی ­شناسی و میکرومورفولوژی خاک

٤– آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی خاک

5-آزمایشگاه تحقیقاتی GI

6- آزمایشگاه تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری