گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

معرفی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در صنعت کشاورزی، به خصوص در زمینه­ های طراحی، ساخت وتولید ماشین­ های کشاورزی، فناوری پس از برداشت، توسعه کشاورزی دقیق و کاربرد انرژی ­های تجدیدپذیر در صنعت کشاورزی و همچنین آموزش و تربیت کادر اجرایی کارخانه ­های تولیدی و مجتمع ­های کشاورزی ، فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی، لازم است متخصصینی تربیت شوند.

رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم به سه خوشه (گرایش) تقسیم می­ گردد، توانایی هر کدام عبارتند از:

1- خوشه طراحی ماشین­های کشاورزی

1-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی ماشین­های کشاورزی در کارخانه­ ها و

کارگاه ­های تولید و ساخت تراکتور، ماشین­ها و ادوات کشاورزی

1-2- به عنوان کارشناس ماشین ­های کشاورزی جهت مدیریت، تعمیر و نگهداری

تجهیزات موجود در کشت و صنعت­ها و دیگر مراکز کشاورزی

1-3-  به عنوان مربی در دبیرستان ­های کشاورزی و کمک در امور تحقیقات کشاورزی

و مهندس زراعی در واحدهای تحقیقاتی

2- خوشه انرژی­های تجدیدپذیر

2-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی و توسعه سامانه ­های انرژی­ های

تجدیدپذیر

2-2- به عنوان کارشناس جهت همکاری در امر آموزش و تحقیقات در زمینه

2-3- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی سامانه­ های بهره ­بردار از

انرژی ­های تجدیدپذیر

3- خوشه فناوری پس از برداشت

3-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی تجهیزات و ماشین ­های صنایع غذایی و

فرآوری محصولات کشاورزی

3-2- به عنوان مسئول فنی خطوط و کارخانه ­های صنایع غذایی و فرآوری محصولات

کشاورزی

3-3- به صورت کارشناس متخصص برای کمک در امر برنامه ­ریزی، طراحی دستگاه ­ها

، خطوط تولید و سامانه ­های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

3-4- به عنوان کارشناس برای همکاری و کمک در امر آموزش و تحقیقات

معرفی رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی

به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در صنعت کشاورزی، به خصوص در زمینه­ های طراحی، ساخت وتولید ماشین­ های کشاورزی، فناوری پس از برداشت، توسعه کشاورزی دقیق و کاربرد انرژی ­های تجدیدپذیر در صنعت کشاورزی و همچنین آموزش و تربیت کادر اجرایی کارخانه ­های تولیدی و مجتمع ­های کشاورزی ، فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی، لازم است متخصصینی تربیت شوند.

توانایی فارغ التحصیلان مهندسی ماشین های صنایع غذایی:

3-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی تجهیزات و ماشین ­های صنایع غذایی و

فرآوری محصولات کشاورزی

3-2- به عنوان مسئول فنی خطوط و کارخانه ­های صنایع غذایی و فرآوری محصولات

کشاورزی

3-3- به صورت کارشناس متخصص برای کمک در امر برنامه ­ریزی، طراحی دستگاه ­ها

، خطوط تولید و سامانه ­های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

3-4- به عنوان کارشناس برای همکاری و کمک در امر آموزش و تحقیقات

 

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
نام و نام خانوادگی پایه مرتبه رشته تخصص ایمیل
دکتر عباس رضایی اصل 13 استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی arezaeiasl@yahoo.com
دکتر احمد عباس زاده مایوان 1 استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی abbaszadeh62@gmail.com
دکتر علی اصغری 6 استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی aliasghari809@gmail.com
دکتر احمد تقی زاده 6 استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی ahmadtza@yahoo.com
دکتر ابراهیم اسماعیل زاده مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی abraham.esmailzadeh@gmail.com
دکتر محمد هاشم رحمتی 16 دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی hmrahmati@gmail.com
دکترحسینعلی تاش شمس آبادی 30 استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی Hshamsabadi@yahoo.com
دکتر محسن آزادبخت 24 دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی ماشین آلات کشاورزی azadbakht@gan.ac.ir
گروه مهندسی ماشین های صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی پایه مرتبه رشته تخصص ایمیل
دکتر عباس رضایی اصل 13 استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی arezaeiasl@yahoo.com
دکتر احمد عباس زاده مایوان 1 استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی abbaszadeh62@gmail.com
دکتر علی اصغری 6 استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی aliasghari809@gmail.com
دکتر احمد تقی زاده 6 استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی ahmadtza@yahoo.com
دکتر ابراهیم اسماعیل زاده استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی abraham.esmailzadeh@gmail.com
دکتر محمد هاشم رحمتی 16 دانشیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی hmrahmati@gmail.com
دکترحسینعلی تاش شمس آبادی 30 استادیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی Hshamsabadi@yahoo.com
دکتر محسن آزادبخت 24 دانشیار مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ماشین آلات کشاورزی azadbakht@gan.ac.ir