امکانات گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
ردیف

نام

نوع
کاربری1

کارگاه
ساخت و تولید

آموزشی
و پژوهشی


2

کارگاه
جوشکاری و ورق­کاری

آموزشی

3

کارگاه
موتورهای احتراقی

آموزشی
و پژوهشی

4

مرکز
کامپیوتر تخصصی گروه

آموزشی

5

کارگاه
ماشینهای کشاورزی عمومی

آموزشی

6

کارگاه
ماشینهای خاک­ورزی و کاشت

آموزشی

7

کارگاه
ماشینهای داشت و برداشت

آموزشی

8

کارگاه
تراکتور

آموزشی

9

آزمایشگاه
برق

آموزشی
و پژوهشی

10

کارگاه
تحقیق ماشینهای کشاورزی

پژوهشی

11

آزمایشگاه
ابزار اندازه­گیری دقیق

آموزشی
و پژوهشی

12

آزمایشگاه
مقاومت مصالح

آموزشی