پرسنل اداری

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد قربانی
سمت : ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی : دکتر امیر احمد دهقانی
سمت : معاون آموزشی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالرضا ظهیری
سمت : مدیر گروه مهندسی آب
نام و نام خانوادگی : دکتر اسماعیل دردی پور
سمت : مدیر گروه مهندسی علوم خاک
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد هاشم رحمتی
سمت : مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم