درباره دانشکده مهندسی آب و خاک

دانشكده مهندسي آب و خاك در شهريور سال 1389 راه اندازي شده و اولين سرپرست آن آقاي دكتر يحيي مقصودلو منصوب گرديدند.اين دانشكده در حال حاضر داراي سه گروه مهندسي آب، علوم خاك و مكانيك ماشينهاي كشاورزي مي باشد همچنين داراي 18عضو هيئت علمي تمام وقت ( 3دانشيار و15استاديار) و تعدادي بورسيه شاغل به تحصيل […]

درباره دانشکده مهندسی آب و خاک