دانشکده مهندسی آب و خاک

اعضای هیئت علمی گروه علوم خاک

نام نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

پست الکترونیک

سید علیرضا موحدی نائینی

دانشیار

فیزیک و حاصلخیزی خاک

salirezam@yahoo.com

فرهاد خرمالی

استاد

مینرالوژی و میکرومورفولوژی خاک

khormali@yahoo.com

اسماعیل دردی پور

دانشیار

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

e.dordipour@yahoo.com

محسن علمائی

دانشیار

بیولوژی خاک

olamaee_m@yahoo.com

فرشادکیانی

استادیار

حفاظت و فرسایش خاک

kianifarshad@gmail.com

مجتبی بارانی مطلق

(مدیر گروه)

استادیار

شیمی و آلودگی خاک

mbarani2002@yahoo.com

سیده سهیلا ابراهیمی

استادیار

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

sohebrahimi@gmail.com

رضا قربانی نصرآبادی

استادیار

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

rgnasr@yahoo.com

6062 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو