دانشکده مهندسی آب و خاکنام و نام خانوادگی : دکتر محمد قربانی

سمت : ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر احمد دهقانی

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالرضا ظهیری

سمت : مدیر گروه مهندسی آب


نام و نام خانوادگی : دکتر اسماعیل دردی پور

سمت : مدیر گروه مهندسی علوم خاک


نام و نام خانوادگی : دکتر محمد هاشم رحمتی

سمت : مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم


2189 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو